Родословная
WEST SIB STORI AIDAHO
WEST SIB STORI AIDAHO
    
LARKSPUR LYNX
LARKSPUR LYNX
    
LARKSPUR'S LOTHARIO
LARKSPUR'S LOTHARIO
    
NIRVANA'S JADE GATE
NIRVANA'S JADE GATE
    
LAB'SPB ALABAMA GIRL
LAB'SPB ALABAMA GIRL
    
GATEWAY'S NOTHIN' BUT TROUBLE
GATEWAY'S NOTHIN' BUT TROUBLE
    
MALLORN'S ESENCIA
MALLORN'S ESENCIA
    
LAB'SPB RISE SHINE
LAB'SPB RISE SHINE
    
GATEWAY'S NOTHIN' BUT TROUBLE
GATEWAY'S NOTHIN' BUT TROUBLE
    
JULSBY HEY GOOD LOOKIN
JULSBY HEY GOOD LOOKIN
    
GATEWAY'S WHITE DOVE
GATEWAY'S WHITE DOVE
    
AMERICAN DREAM FOR LAB'SPB
AMERICAN DREAM FOR LAB'SPB
    
DICKENDALL DAVARON GABLE
DICKENDALL DAVARON GABLE
    
ARCABALENO CURIOUS GIRL
ARCABALENO CURIOUS GIRL